Deklaracja dostępności strony podmiotowej – Domu Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej

Wstęp
Dom Wczasów Dziecięcych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://dwdjt.pl

Dane teleadresowe jednostki
Dom Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej
Jodłówka Tuchowska 275 B, 33 – 173 Jodłówka Tuchowska

Daty publikacji i aktualizacji
1. Data publikacji strony internetowej – 2017.12.05 r.
2. Data ostatniej istotnej zmiany – 2023.10.03 r.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– zamieszczone na stronie podmiotowej informacje publiczne, w postaci załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości – zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do bieżących zadań,
– filmy nie posiadają napisów,
– część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny,
– strona zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów bez poprawnie zaznaczonej logicznej struktury, lub PDF są skanami dokumentów,
– filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
– poprawienie dostępności strony wiąże się z ograniczeniami technicznymi.
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021.03.09
Data aktualizacji dnia: 2022.03.09

Strona Domu Wczasów Dziecięcych posiada następujące ułatwienia:
– powiększanie / pomniejszanie tekstu,
– wysoki kontrast,
– odwrócone kolory,
– jasne tło,
– podkreślanie linków,
– czytelna czcionka

Skróty klawiaturowe
Na stronie podmiotowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pani Edyta Rąpała – referent ds. organizacji turnusów w DWD w Jodłówce Tuchowskiej
adres poczty elektronicznej: turnusy@dwdjt.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 146526824,

Procedura wnioskowo-skargowa
Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej: turnusy@dwdjt.pl oraz dwd.jt@powiat.tarnow.pl lub pod numerem telefonu: 14 652 68 24
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później, niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji wnoszący żądanie może złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:
https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna
Siedziba Domu Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej mieści się w budynku którego adres to: Jodłówka Tuchowska 275 B, 33- 173 Jodłówka Tuchowska, gmina Tuchów, przystosowana została do obsługi osób niepełnosprawnych w następującym zakresie:

Wejście do administracji obiektu znajdujące się na parterze, bez większych przeszkód (niski próg), drzwi frontowe jednoskrzydłowe – posiadają szerokość pozwalającą na przemieszczanie się wózków inwalidzkich. Drugie wejście to jedno z wejść do pomieszczeń mieszkalnych znajdujące się na parterze, bez większych przeszkód (niski próg), drzwi frontowe jednoskrzydłowe – posiadają szerokość pozwalającą na przemieszczanie się wózków inwalidzkich. Pierwsze miejsce parkingowe od wjazdu główną bramą, utwardzone kostką brukową wyznaczone zostało jako oznakowane miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Budynek DWD w Jodłówce Tuchowskiej pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich jedynie na poziomie parteru, gdzie usytuowane są pomieszczenia administracji (dostosowane dla osób niepełnosprawnych), gabinet dyrektora, pomieszczenia socjalne, gabinet pielęgniarki, pokój wychowawców oraz szereg sypialni z węzłami sanitarnymi (jedna z sypialnia z łazienką i toaletą, dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo). Jedna z toalet znajdująca się w części administracyjnej jest dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Na parterze innego budynku znajduję się jadalnia dostosowana do przyjmowania osób niepełnosprawnych (szerokie drzwi, niskie progi).

Wchodząc na teren Domu Wczasów Dziecięcych należy udać się do części administracyjnej, pracownik sekretariatu pomoże w dalszych czynnościach i rozeznaniu sprawy, z którą Państwo przybyliście. Następnie zostanie poproszona osoba realizująca dany zakres spraw i pomoże w kolejnych etapach realizacji Państwa sprawy.

Osoba nieuprawniona nie może samodzielnie poruszać się po budynkach Domu Wczasów Dziecięcych.

Do części budynków znajdujących się na piętrze prowadzą schody oznaczone kontrastowo, po których nie może poruszać się osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim. Schody posiadają jednostronne poręcze.

Budynek Domu Wczasów Dziecięcych jest dostępny dla osób z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku Domu Wczasów Dziecięcych znajduje się pętla indukcyjna.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille’a, brak oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku Domu Wczasów Dziecięcych brak jest dostępu do windy.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności architektonicznej osobą kontaktową jest Pani Aldona Okaz, adres poczty elektronicznej: kierownik-gospodarczy@dwdjt.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 14 652 68 24 w. 103.

Język migowy
Połączenie z Domem Wczasów Dziecięcych z pomocą tłumacza języka migowego nie jest możliwe.