Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych klientów Domu Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej

Realizując obowiązek określony w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), w poniższej informacji przedstawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące przetwarzania przez Dom Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej danych osobowych. Informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych klientów oraz o przysługujących im prawach, zaznaczając jednocześnie, że poniższa informacja ma charakter ogólny. Klient, którego dane są przetwarzane w związku z realizacją sprawy uzyskuje informację szczegółową zamieszczoną w kartach, formularzach, umowach poszczególnych usług zawieranych z administratorem lub w informacji przekazanej w innej formie przez pracownika Domu Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej.

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją umów, zadań jest Dom Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej z siedzibą w Jodłówce Tuchowskiej 275B, 33-173 Jodłówka Tuchowska.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z administratorem można się skontaktować poprzez pocztę elektroniczną: sekretariat@dwdjt.pl lub pisząc na adres administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym klienci mogą się kontaktować w sprawach ochrony danych poprzez pocztę elektroniczną ido@dwdjt.pl, pod numerem telefonu 14/652-68-24 wew. 106 oraz listownie pisząc na adres siedziby administratora.

CELE PRZETWARZANIA
W zależności od realizowanego zadania lub usługi celem przetwarzania danych może być wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, realizacja zawartych umów lub podjęciem działań przed zawarciem umowy.

PODSTAWA PRAWNA
Dane osobowe klientów Domu Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów. Okres przechowywania danych reguluje ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W niektórych przypadkach okres przechowywania danych określają inne przepisy szczegółowe stanowiące podstawę realizacji zadań.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
Osoba, której dane są przetwarzane przysługują niżej wymienione prawa:
– prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
– prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
– prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:

 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  – prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  – prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą a przetwarzanie służy realizacji zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez administratora.
  W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Każda osoba, której dane przetwarzamy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych „RODO” z dnia 27 kwietnia 2016 r.

ODBIORCY DANYCH
Odbiorcami danych, czyli podmiotami którym w świetle obowiązujących przepisów prawa dane osobowe mogą być ujawnione, w zależności od realizowanego zadania lub usługi, są lub będą:
– strony postępowania administracyjnego;
– organy publiczne oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów publicznych, w celach i zakresie wynikających z obowiązujących przepisów prawa;
– inne podmioty, w tym te które na podstawie stosownych umów, przetwarzają dane osobowe dla których administratorem jest Dom Wczasów Dziecięcych w Jodłó0wce Tuchowskiej.