Rezerwacja

Formularz rezerwacji

Rezerwacja dla:

2 + 2 =

Rezerwacji można dokonać mailem, faxem, pocztą, telefonicznie (ale w tym przypadku w ciągu tygodnia należy przesłać rezerwację pisemną, nieprzesłanie jej powoduje wykreślenie z rezerwacji)

Odpłatność wnoszą rodzice uczniów, szkoła lub inny organizator w pierwszym dniu przyjazdu w kasie placówki. Dla szkół oraz grup zorganizowanych istnieje możliwość płatności terminowej na konto bankowe (po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem).

Dom Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej może przyjąć do 115 wychowanków w trakcie całego roku. Organem prowadzącym DWD jest Starostwo Powiatowe w Tarnowie, a organem nadzorującym Kuratorium Oświaty w Krakowie, Delegatura w Tarnowie.

Aktami regulującymi działalność domu wczasów dziecięcych są:
1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 52, poz. 466);
2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1872 oraz z 2017 r. poz. 1628).

 

Rezerwacja, organizacja i przebieg turnusu śródrocznego:

Rezerwacji dokonać należy tylko pisemnie: mailem /turnusy@dwdjt.pl/, listem lub z zakładki Rezerwacja. Ilość wolnych miejsc można znaleźć w zakładce Harmonogram. Tam również wpisujemy wszystkich rezerwujących.

Organizacja turnusu odbywa się na podstawie przesłanego skierowania z macierzystej szkoły ucznia, o którym mowa w zakładce Rezerwacja. Po wniesieniu rezerwacji pisemnej rezerwujący otrzymuje droga mailową wszystkie niezbędne informacje i wymagane dokumenty . Dokumenty te są wysyłane drogą e-mail na adres osoby rezerwującej.

Po przyjeździe do placówki dzieci i młodzież dzielimy na grupy. Każda grupa wychowawcza ma stałych wychowawców. Zajęcia odbywają się w grupach wychowawczych. Zajęcia lekcyjne natomiast odbywają się w zespołach klasowych. Zazwyczaj przyjeżdżające klasy są zarazem grupami, ale dzielimy też czasem na chłopców i dziewczynki. Wychowankowie przebywający w domu wczasów dziecięcych spełniają obowiązek szkolny lub obowiązek nauki przez kontynuowanie nauki zgodnie ze skierowaniem z macierzystej szkoły.

Przyjeżdżający nauczyciele realizują swój tygodniowy przydział zajęć z macierzystej szkoły. Dodatkowo pełnią opiekę na wycieczkach autokarowych /dłuższych niż czas trwania lekcji/, są zobowiązani do interwencji medycznych i wychowawczych tak w ciągu dnia jak i w nocy.

Zapraszamy do Jodłówki Tuchowskiej